Reklama

Regulamin

I. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod internetowym adresem https://www.oferty-pracy.work. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2016r.

2. Podstawę prawną Regulaminu stanowią w szczególności:
a) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
d) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 631).

II. Definicje

1. Portal – Serwis internetowy znajdujący się pod internetowym adresem: www.oferty-pracy.work, prowadzony i będący własnością Administratora.

2. Administrator – Firma Wektor Studio Wojciech Skulski, zarejestrowana pod adresem ul. Lotnicza 16/3, 59-220 Legnica, NIP 6812339091, REGON 021018191

2. Ogłoszenie – informacja umieszczona na Portalu przez Użytkownika mającą na celu zatrudnienie pracownika na konkretne stanowisko.

3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal.

4. Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w drodze pozytywnego przejścia procesu rejestracji oraz poprawnego procesu logowania, umożliwiającego korzystanie z Portalu.

5. Rejestracja – proces utworzenia Konta Użytkownika odbywający się przy użyciu elektronicznego formularza udostępnionego na stronie.

6. Regulamin – niniejszy dokument.

III. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia bezpłatnych usług ogłoszeniowych na rzecz Użytkowników polegających na umieszczaniu Ogłoszeń dotyczących pracy za granicą.

2. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz dokonać jego akceptacji.

4. Użytkownik oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania z Portalu.

5. Przedmiotem usług jest ułatwienie w znalezieniu pracowników przez Użytkowników. Portal udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia mające na celu umieszczanie Ogłoszeń na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną. Do korzystania z Portalu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

7. Portal może żądać udokumentowania przez Użytkownika danych zamieszczonych na Portalu.

8. Aktywacja konta powoduje udostępnianie danych Użytkownika na publicznie dostępnej stronie internetowej.

9. Portal nie jest stroną relacji zawieranych między Użytkownikami jak również nie daje gwarancji że Użytkownicy mają możliwość ich zawierania lub wykonywania.

10. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników Ogłoszenia. Odpowiedzialność za treść spoczywa na Użytkowniku dodającym dane Ogłoszenie, a w szczególności za błędy bądź nieścisłości zawarte w ich treści.

11. Treść Ogłoszenia oraz jego przedmiot nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

12. Ogłoszenie powinno zawierać takie informacje jak: nazwa stanowiska, miejsce zatrudnienia, opis obowiązków, długość oraz rodzaj umowy.

13. Ogłoszenia umieszczane na Portalu muszą być zgodne z prawdą, przygotowane rzetelnie w sposób umożliwiający Użytkownikom wzajemny kontakt.

14. Portal zastrzega sobie możliwość edycji dodawanych Ogłoszeń, poprawiania błędów, czy zmiany kategorii Ogłoszenia, jak również prawo do ukrywania pewnych informacji oraz fragmentów Ogłoszeń odnoszących się do danych umożliwiających kontakt między Użytkownikami tj. adres, telefon, e-mail i inne.

15. Portal zastrzega sobie możliwość akceptacji jedynie wybranych Ogłoszeń.

IV. Zastrzeżenia

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w szczególności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów związanych z Ogłoszeniem, nieprawdziwe dane podawane przez Użytkowników jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników a stanowiących naruszenie Regulaminu.

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umów.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Portal zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Użytkownika, które wiąże się z usunięciem wszystkich umieszczonych Ogłoszeń, oraz zablokowaniem możliwości korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Portal.

V. Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać z Portalem umowę o świadczenie usług. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić drogą elektroniczną przy użyciu formularza kontaktowego, a tytuł wiadomości powinien zawierać informację o rozwiązaniu umowy.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z dowolnym Użytkownikiem bez podania przyczyny.

VI. Polityka prywatności

1. Portal zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Portal oferty-pracy.work w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Portal w myśl z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Portal usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem platformy , a także świadczeniem usług. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Portal przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ujawnienia oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych stosując odpowiednie zabezpieczenia szyfrujące.

VII. Zmiana Regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, a także w celu usprawnienia działania Portalu, poprawy ochrony prywatności Usługobiorców i zapobieganiu nadużyciom.

2. Każdy Użytkownik o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres wskazany przy Rejestracji, z zachowaniem terminu nie krótszym niż 14 dni do wejścia w życie. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną pomocą formularza kontaktowego.